חסות

 כניסת מנויים

שם משתמש

סיסמה חפש


  נדלנים.נט
עזרה
משתמש חדש
כניסה

 מי באתר
אורחים: 14
חברים: 0

 פורומים >>> הפורום שלנו
   פורומים
  הפורום שלנו
  תיקון בחוק המתווכים לעניין חומר הבחינה
גרסה להדפסה
הגב
 מחבר:
נושא: תיקון בחוק המתווכים לעניין חומר הבחינה
Alon
Alon


Administrator
181 posts
 תיקון בחוק המתווכים לעניין חומר הבחינה  Posted on: 12/24/11, 12:14:27


תקנות המתווכים במקרקעין (נושאי בחינה)(תיקון), התשע"א 2011-


1 (להלן- החוק), לאחר התייעצות עם רשם בתוקף סמכותי לפי סעיף 6 לחוק המתווכים במקרקעין, התשנ"ו 1996-


ועם הועדה המייעצת לפי סעיף 4 לחוק, אני מתקין תקנות אלה:


,2 1. במקום תקנה 2 לתקנות המתווכים במקרקעין (נושאי בחינה), התשנ"ז- 1997 החלפת תקנה 2


יבוא:


"נושאי הבחינה 2. (א) נושאי הבחינה יהיו כמפורט להלן:


. 1 ס"ח התשנ"ו, עמ' 70


. 2 ק"ת התשנ"ז, עמ' 918 ; התשס"א, עמ' 728


הצעת חוק מס': 803-31-2010-000008


סימוכין: 803-99-2010-032753


1) רשימת חיקוקים כלהלן: )


; (א) סעיפים 1 עד 26 ו- 39 עד 53 לחוק החוזים (חלק כללי), התשל"ג 19733-


;4 (ב) חוק החוזים (תרופות בשל הפרת חוזה), התשל"א 1970-


;5 (ג) סעיפים 1 עד 5 לחוק החוזים האחידים , התשמ"ג- 1982


;6 (ד) סימנים א' עד ג' בפרק השישי לחוק הירושה, התשכ"ה 1965-


;7 (ה) חוק המתווכים במקרקעין, התשנ"ו 1996-


;8 14 ופרק ו' לחוק הגנת הצרכן, התשמ"א 1981- , (ו) סעיפים 1 עד 4ב, 5


;9 (ז) סעיפים 12 ו 13- לחוק שמאי מקרקעין , התשס"א 2001-


418 עד 420 ו- 439 עד 444 לחוק העונשין, ,416 , (ח) סעיפים 414


;10 התשל"ג 1977-


11 , למעט פרקים ד', ו' 1, ח', ' סימנים ג' ו- ה' (ט) חוק המקרקעין, התשכ"ט- 1969


בפרק ט' , פרק י';


;12 (י) חוק המקרקעין (חיזוק בתים משותפים מפני רעידות אדמה), התשס"ח 2008-


(יא) פרק א', סימנים , א', ב', ב 1, ו-ג' לפרק ב', סימנים א' עד ה' לפרק ג', פרקים ז',


13; ח', ח 1 ו ט' לחוק התכנון והבניה, התשכ"ה 1965-


;14 (יב) חוק המכר(דירות), התשל"ג 1973-


;15 (יג) חוק המכר דירות (הבטחת השקעות של רוכשי דירות), התשל"ה 1974-


49 ו 53- לחוק ,39 ,19 ,17 ,16 , 9 עד 9ג, 15 ,7 , 4א, 5(ג), 6 ,4 , (יד) סעיפים 1


; 16 מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה), התשכ"ג 1963-


;17 (טו) פרק ה' לחוק ההוצאה לפועל , התשכ"ז 1967-


;18 (טז) חוק מקרקעי ישראל, התש"ך 1960-


; 19 7 עד 8 לחוק רישוי עסקים, התשכ"ח 1968- ,5 ,4 , (יז) סעיפים 1


; (יח) חוק יסוד:מקרקעי ישראל 20


(יט) חלק א', פרק א' בחלק ב', פרקים א' ו-ב' בחלק ג' לחוק הגנת הדייר [נוסח


;21 משולב] התשל"ב 1972


;22 (כ) תקנות הגנת הצרכן (גודל האותיות בחוזה אחיד), התשנ"ה 1995-


;23 (כא) פרקים ד', ו' ו- ח' לתקנות ההוצאה לפועל, התש"ם 1979-


;24 (כב) צו מכר דירות (טופס של מפרט), התשל"ד 1974-


;25 (כג)צו רישוי עסקים (עסקים טעוני רישוי), התשנ"ה 1995-


;26 (כד) תקנות המתווכים במקרקעין, התשנ"ז 1997-


;27 (כה) תקנות המתווכים במקרקעין (פרטי הזמנה בכתב), התשנ"ז 1997-


;28 (כו) תקנות מתווכים במקרקעין (פעולות שיווק), התשס"ה 2004-


הצעת חוק מס': 803-31-2010-000008


סימוכין: 803-99-2010-032753


2) עקרונות ומושגי יסוד בנושאים אלה: )


(א) מקרקעין :


1) זכויות במקרקעין; )


2) דיירות מוגנת; )


3) בעלות משותפת במקרקעין ופירוק שיתוף; )


4) בתים משותפים, רכוש משותף, הצמדות; )


5) דרכי איתור מידע על בעלות ושעבודים של נכסים: לשכת רישום )


במקרקעין, נסח רישום מקרקעין, רשם המשכונות, מינהל מקרקעי ישראל,


חברות משכנות, מנהל אזור יהודה ושומרון, משכון ורישום משכון ברשם


המשכונות , מושגי יסוד במשכנתאות;


6) הבטחת השקעות של רוכשי דירות: הערת אזהרה ומשמעותה; )


. 4 ס"ח התשל"א, עמ' 16


. 5 ס"ח התשמ"ג, עמ' 8; התש"ע, עמ' 514


. 6 ס"ח התשכ"ה, עמ' 63 ; התשס"ו, עמ' 55


. 7 ס"ח התשנ"ו, עמ' 70 ; התשס"ו, עמ' 322


. 8 ס"ח התשמ"א, עמ' 248 ; התשס"ח, עמ' 490


. 9 ס"ח התשס"א, עמ' 436 ; התשס"ח, עמ' 383


. 10 ס"ח התשל"ז, עמ' 226 ; התשע"א, עמ' 80


. 11 ס"ח התשכ"ט, עמ' 259 ; התשס"ח, עמ' 141


. 12 ס"ח התשס"ח, עמ' 154


. 13 ס"ח התשכ"ה, עמ' 307


. 14 ס"ח התשל"ג, עמ' 196 ; התשס"ט, עמ' 328


. 15 ס"ח התשל"ה, עמ' 14 ; התש"ע, עמ' 281


. 16 ס"ח התשכ"ג, עמ' 156 ; התשע"א, עמ' 163


. 17 ס"ח התשכ"ז, עמ' 116 ;.התשע"א, עמ' 78


. 18 ס"ח התש"ך, עמ' 56 ; התשס"ט, עמ' 326


. 19 ס"ח התשכ"ח, עמ' 204 ; התשע"א, עמ' 40


. 20 ס"ח התש"ך, עמ' 56


. 21 ס"ח התשל"ב, עמ' 176 ; התשנ"ט, עמ' 98


. 22 ק"ת התשנ"ה, עמ' 1898 ; התשנ"ו, עמ' 1504


. 23 ק"ת התש"ם, עמ' 386 ; התש"ע, עמ' 914


. 24 ק"ת התשל"ד, עמ' 583 ; התשס"ח, עמ' 532


. 25 ק"ת התשנ"ה, עמ' 1217 ; התשע"א, עמ' 180


. 26 ק"ת התשנ"ד, עמ' 1078 ; התש"ע, עמ' 397


.(586) 27 ק"ת התשנ"ז, עמ' 520


. 28 ק"ת התשס"ה, עמ' 159


הצעת חוק מס': 803-31-2010-000008


סימוכין: 803-99-2010-032753


(ב) מינהל מקרקעי ישראל:


חוזה פיתוח עם מינהל מקרקעי ישראל, חוזה חכירה עם מינהל מקרקעי


ישראל, דמי הסכמה, דמי היוון, דמי היתר, העברת זכויות במגורים בקרקע


עירונית של מנהל מקרקעי ישראל;


(ג) חובות ואיסורים על מתווך במקרקעין;


(ד) מכירות נכסים מיוחדות:


מכירת נכסי עיזבון על ידי עיזבון או מנהל עיזבון, מכירת נכסים אגב הסכם


גירושין;


(ה). הוצאה לפועל - הליך כינוס נכסים בהוצאה לפועל;


(ו) תכנון ובניה:


1) מוסדות תכנון: מועצה ארצית, ועדה מחוזית, ועדה מקומית, ועדה )


מרחבית, ועדת ערר לפיצויים והיטל השבחה;


, 2) תוכניות בניה: תוכנית מיתאר ארצית, תכנית מיתאר ארצית (תמ"א) 38 )


תוכנית מיתאר מחוזית, תוכנית מיתאר מקומית, תוכנית מיתאר מקומית ברמה


מפורטת, היתר בניה, "הקלה", היתר לשימוש חורג;


3) זכויות בניה; )


4) שינוי יעוד; )


5) הפקעה; )


6) היטל השבחה; )


(ז) מיסוי מקרקעין:


1) מס שבח; )


2) מס רכישה; )


3) מס ערך מוסף בעסקאות מקרקעין; )


(ח) חוזים:


1) הגדרת חוזה; )


2) זיכרון דברים; )


הצעת חוק מס': 803-31-2010-000008


סימוכין: 803-99-2010-032753


3) תרופה בשל הפרת חוזה; )


4) חוזה מכר מקרקעין; )


5) חוזה שכירות מקרקעין; )


(ט) הצמדת מחירים למדד המחירים לצרכן, למדד תשומות הבניה, למטבע


חוץ.


3) עיקרי פסיקה בנושא תיווך במקרקעין, חוזים ומקרקעין; )


(ב) השר, לאחר התייעצות עם הרשם והועדה המייעצת, יפרסם באתר האינטרנט של


הרשם ויפקיד לעיון בלשכת הרשם את רשימת פסקי הדין, וכן רשאי הוא לפרסם


ולהפקיד כאמור את פירושם של העקרונות ומושגי היסוד שימצא לנכון, הכל


".( בנושאים האמורים בתקנת משנה (א)( 2


תחילה 2. תחילתן של תקנות אלה הוא במועד הבחינה השלישי שלאחר פרסומן .


_ _ _ _ _ _ ה ת שע " א י ע ק ב נ א מ ן


שר ה מ שפ ט י ם


( 2 0 1 1 _ _ _ _ _ _ _ _ _ )


( ( ח מ 3 - 2 7 9 7


הצעת חוק מס': 803-31-2010-000008


סימוכין: 803-99-2010-032753


ד ב ר י ה ס ב ר
__________________
דירות למכירה,דירות להשכרה, ושארנדלן בלוח דירות,נדלן מצולם הגדול בישראל -נדלנים.קום
דירות למכירה, דירות להשכרה, ושאר נדלן, אצל, לוח דירות נדלן מצולם הגדול בישראל - נדלנים.קום
לעבודה בתווך נדל"ן טלפנו
054-7643477

פנימי נכנס
השב  
עמודים: [1] הגב
Hop to:


 הודעות פורום אחרונות
תיקון בחוק המתווכים לעניין חומר הבחינה
פונים למתווך דירות? מה כדאי לדעת
וידאו - לירון מור טיפים חשובים לעובדים מהבית.
יובל רגב מסביר, כיצד להתגבר על הפחד מכשלון.
צוות המדריכים של נדלנים דוט קום
שטיפת רצפות (ספונג'ה) בלי להתכופף ובלי סמרטוטים
החלום היהודי החדש: מתווך נדל
היועץ שהפך לרועץ
לירון מור במטבח
מי לא דוחה לאחר כך?!
הרשמה להכנה למבחן רשם המתווכים
לוגו נדלנים דוט קום לשיפוטכם.
כיווץ תמונות והטבעת חותמת מים
שיבוץ וידאו בעמוד הנכס
מערכת לניהול משרד פלוס אתר בחינם.

 סקר
להשתלב כסוכן נדל"ן במשרד או לעבוד מהבית?
 
עדיף משרד בגלל אוירת העבודה המפרה.
עדיף משרד שמדריך ומשקיע בפרסום.
עדיף מהבית. גם אם אמכור פחות ארוויח יותר
עדיף מהבית. לא רוצה שינהלו אותי, אני מסתדר מצויין בעצמי.
 


 אינדקס נכסים
דירות ונכסים למכירה, משלושים ימים, אחרונים

 נדלנים.קום
לוח דירות מצולם הגדול בישראל

 

 

 
Powered by Yawps, upgraded and translated by, NADLANIM.COM, bring to you this, web portal system
written in Perl.